Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

Διοικητικά-Φοιτητικά θέματα

Δελτίο Τύπου Ορκωμοσίας Πολυτεχνικής Σχολής
2023-07-07

  

     Κ ο σ μ η τ ε ί α                                                                                                             ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, 38334 ΒΟΛΟΣ

Τηλ.:   2421 0 74208

FAX.:  2421 0 74284

e-mail.:  dean_eng@uth.gr

 
   

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε, ότι η τελετή αναγόρευσης διδακτόρων και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, ώρα 10:00

 

Αναγόρευση Διδάκτορα και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο.

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, ώρα 12:30

 

Αναγόρευση Διδάκτορα και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο.

 

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, ώρα 10:00

 

Αναγόρευση Διδάκτορα και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών  Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αμφιθέατρο του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο.

 

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, ώρα 11:30

 

Αναγόρευση Διδάκτορα και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο.

 

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, ώρα 13:00

 

Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών  Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Γραμματέας της Πολυτεχνικής Σχολής

Ισίδωρος Παππάς*

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

«Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024»
2023-06-06

Αριθμ. πρωτ. 258                                                                                                    Βόλος 06 Ιουνίου 2023

 

Προς

1. Μάρου Θάλεια

2. Ροδακινιάς Πέτρος

3 Σαμαρίνα Άννα

4. Τουσίδου Ελένη

5. Τσαλαπάτα Χαρίκλεια

6. Φράγκου Αθανάσιος

Μέλη ΕΔΙΠ Πολυτεχνικής Σχολής

 

Θέμα: «Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024»

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31) «Ίδρυση Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. Την με αριθμ. 15289/21/ΓΠ/01.09.2021 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 626/03.08.2021/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 3. το άρθρο 22 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α' 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
 4. της παρ. 1 του άρθρου 22 «Όργανα Σχολής», της παρ. 1 του άρθρου 23 «Κοσμητεία» και του άρθρου 41 «Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού» του Ν. 4957/2022 (Α'141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 5. της παρ. 6 του άρθρου 449 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ'» του Ν. 4957/2022 (Α’ 141), με την οποία η θητεία των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων παρατάθηκε το αργότερο έως και την 31η.8.2023
 6. της παρ. 1 του άρθρου 449 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ'» του Ν. 4957/2022 (Α’ 141) και της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του Ν. 4917/2022 (Α'67), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4950/2022 (Α'128)
 7. του άρθρου 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4823/2021 (Α'136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 8. την υπ'αρ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5244) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”».
 9. την υπ'αρ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β'5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων-Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» του άρθρου 162 «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» του Ν.4763/2020 (Α’ 254) και την τροποποίησή του με το άρθρο 95 του Ν.4790/2020 (Α’ 48).
 10. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76 και 77 του Κεφ. ΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
 11. Την Αρ.πρωτ.: 180/28-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΧΒ469Β7Ξ-Ρ0Α) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 εώς 31.08.2024.
 12. την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργείται με επιμέλεια του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Γεωργίου Σταμούλη,  για την ανάδειξη των μελών του Ο.Δ.Ε., ήτοι της Εφορευτικής Επιτροπής, μεταξύ του συνόλου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που υπηρετεί στην Πολυτεχνικής Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα

 

                                         

                                                                            α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε)  ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής το οποίο θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη του εκπροσώπου  των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023  έως 31.08.2024, αποτελούμενο σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσης από το ηλεκτρονικό σύστημα, από τα μέλη ΕΔΙΠ  της Πολυτεχνικής Σχολής, ως ακολούθως:

 

                                                   

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 1. Μάρου Θάλεια, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,  ως Πρόεδρος
 2. Ροδακινιάς Πέτρος, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, ως  μέλος
 3. Σαμαρίνα Άννα, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής,  ως μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

 1. Τουσίδου Ελένη, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος,
 2. Τσαλαπάτα Χαρίκλεια, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, ως Αναπληρωματικό  μέλος
 3. Φράγκου Αθανάσιος, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ως Αναπληρωματικό μέλος.

 

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι την ευθύνη διεξαγωγής της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 έχει το τριμελές Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το οποίο αφού του παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητά τους, ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους/ιες για εκπρόσωπο των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων  στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους.

 

Το Ο.Δ.Ε. ήτοι Εφορευτική Επιτροπή, ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος προμηθεύεται  τους κωδικούς πρόσβασης στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, καταχωρίζει στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν την δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε. που τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο και το Ο.Δ.Ε με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων που ανήκουν στην περίπτωση που διαβιβάζονται στο ΟΔΕ το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, με επιμέλεια του Ο.Δ.Ε. τηρείται ειδικό πρωτόκολλο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν.

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.

Το Ο.Δ.Ε. οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει το πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και το πρακτικό εκλογής.

Το Ο.Δ.Ε. υποβάλλει το πρακτικό εκλογής στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής.

Η παρούσα απόφαση να καταχωριστεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας.

 

 

 

                                                                                   Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

                                                                                             του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

                                                                                       Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης*

                                                                        *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

 

 

 

Συν/να:

- Tις διατάξεις της παρ. 1 (θ) του άρθρου 26 «Αρμοδιότητες Κοσμήτορα» και του άρθρου 41 «Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού» του Ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

-  Tην υπ ́αρ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β ́5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων-Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» του άρθρου 162 «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» του Ν.4763/2020 (Α’ 254) και την τροποποίησή του με το άρθρο 95 του Ν.4790/2020 (Α’ 48).

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

- Οριζόμενους στην απόφαση (Ενυπόγραφα)

 

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Πρύτανη

- Γραφεία κ.κ.. Αντιπρυτάνεων 

- Γ.Δ.Δ.Υ.

- Δ/νση Διοικητικού

- Νομική Υπηρεσία

- Τμήμα Προσωπικού

- Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

- Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Π.Σ του Π.Θ.

«Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024»
2023-06-06

Αριθμ. πρωτ. 259                                                                                                  Βόλος 06 Ιουνίου 2023

 

Προς

1. Μάνης Ιωάννης

2. Οικονιμίδης Κωνσταντίνος

3. Σπασόπουλος Μιχάλης

4. Σπυρέλη Μαριάνθη

5. Φραγγογιάννης Νικόλαος

6. Χαράτση Ιφιγένεια

Μέλη ΕΤΕΠ Πολυτεχνικής Σχολής

 

Θέμα: «Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024»

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31) «Ίδρυση Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. Την με αριθμ. 15289/21/ΓΠ/01.09.2021 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 626/03.08.2021/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 3. το άρθρο 22 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α' 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
 4. της παρ. 1 του άρθρου 22 «Όργανα Σχολής», της παρ. 1 του άρθρου 23 «Κοσμητεία» και του άρθρου 41 «Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού» του Ν. 4957/2022 (Α'141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 5. της παρ. 6 του άρθρου 449 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ'» του Ν. 4957/2022 (Α’ 141), με την οποία η θητεία των εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων παρατάθηκε το αργότερο έως και την 31η.8.2023
 6. της παρ. 1 του άρθρου 449 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ'» του Ν. 4957/2022 (Α’ 141) και της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του Ν. 4917/2022 (Α'67), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4950/2022 (Α'128)
 7. του άρθρου 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4823/2021 (Α'136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 8. την υπ'αρ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5244) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”».
 9. την υπ'αρ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β'5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων-Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» του άρθρου 162 «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» του Ν.4763/2020 (Α’ 254) και την τροποποίησή του με το άρθρο 95 του Ν.4790/2020 (Α’ 48).
 10. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76 και 77 του Κεφ. ΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
 11. Την Αρ.πρωτ.: 182/28-04-2023 (ΑΔΑ: 65ΨΕ469Β7Ξ-ΠΧ9) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 εώς 31.08.2024.
 12. την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργείται με επιμέλεια του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Σταμούλη Γεώργιου, για την ανάδειξη των μελών του Ο.Δ.Ε., ήτοι της Εφορευτικής Επιτροπής, μεταξύ του συνόλου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα

 

                                         

                                                                            α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε)  ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής το οποίο θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη του εκπροσώπου  των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023  έως 31.08.2024, αποτελούμενο σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσης από το ηλεκτρονικό σύστημα, από τα μέλη ΕΔΙΠ  της Πολυτεχνικής Σχολής, ως ακολούθως:

 

                                                   

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 1. Μάνης Ιωάννης, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, ως Πρόεδρος

2         Οικονιμίδης Κωνσταντίνος, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) , του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος

3         Σπασόπουλος Μιχάλης, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής, ως  μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1         Σπυρέλη Μαριάνθη, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

2         Φραγγογιάννης Νικόλαος, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, ως Αναπληρωματικό. μέλος

3         Χαράτση Ιφιγένεια, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, ως Αναπληρωματικό μέλος

 

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι την ευθύνη διεξαγωγής της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 έχει το τριμελές Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το οποίο αφού του παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητά τους, ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους/ιες για εκπρόσωπο των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων  στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους.

 

Το Ο.Δ.Ε. ήτοι Εφορευτική Επιτροπή, ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος προμηθεύεται  τους κωδικούς πρόσβασης στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, καταχωρίζει στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν την δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

 

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε. που τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο και το Ο.Δ.Ε με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

 

Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων που ανήκουν στην περίπτωση που διαβιβάζονται στο ΟΔΕ το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, με επιμέλεια του Ο.Δ.Ε. τηρείται ειδικό πρωτόκολλο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν.

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.

Το Ο.Δ.Ε. οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει το πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και το πρακτικό εκλογής.

Το Ο.Δ.Ε. υποβάλλει το πρακτικό εκλογής στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής.

Η παρούσα απόφαση να καταχωριστεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας.

 

 

 

                                                                                   Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

                                                                                             του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

                                                                                       Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης*

                                                                        *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

 

 

 

Συν/να:

- Tις διατάξεις της παρ. 1 (θ) του άρθρου 26 «Αρμοδιότητες Κοσμήτορα» και του άρθρου 41 «Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού» του Ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

-  Tην υπ ́αρ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β ́5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων-Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» του άρθρου 162 «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» του Ν.4763/2020 (Α’ 254) και την τροποποίησή του με το άρθρο 95 του Ν.4790/2020 (Α’ 48).

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

- Οριζόμενους στην απόφαση (Ενυπόγραφα)

 

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Πρύτανη

- Γραφεία κ.κ.. Αντιπρυτάνεων 

- Γ.Δ.Δ.Υ.

- Δ/νση Διοικητικού

- Νομική Υπηρεσία

- Τμήμα Προσωπικού

- Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

- Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Π.Σ του Π.Θ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
2023-02-07

Σημερα 07.02.2023 και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εξετασεις κ.τ.λ.) σε όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πεδίο Άρεως στο Βολο.

Νεώτερη ανακοίνωση θα υπάρξει αύριο.

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Υποψηφίων για θέσεις Ακαδημαικών Υποτρόφων σε μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
2022-03-01

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Υποψηφίων για θέσεις Ακαδημαικών Υποτρόφων σε μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

 

1.                   ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Αρ. πρωτοκόλλου Υποψηφίων

Συνάφεια (25%)

Σπουδές (15%)

Δημοσιεύσεις (15%)

Διδακτική εμπειρία (15%)

Ερευνητικό έργο (10%)

Επαγγελματικό έργο (10%)

Αναγνώριση (10%)

τελική βαθμολογία

37/25-01-2022

25

15

5

6

5

10

7

73

36/25-01-2022

25

15

11

3

1

10

3

68

32/24-01-2022

13

8

3

8

0

10

10

52

49/27-01-2022

13

8

3

0

2

10

0

36

54/27-01-2022

25

15

5

6

3

10

7

71

33/24-01-2022

18

10

2

0

0

10

7

47

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η ανάθεση γίνεται στον/στην υποψήφιο/α με τον αρ. πρωτοκόλλου υποψηφιότητας 37/25-01-2022.

Η σειρά κατάταξης των υπόλοιπων υποψηφίων διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους στον ανωτέρω πίνακα

 

2.                   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ. πρωτοκόλλου Υποψηφίων

Συνάφεια (25%)

Σπουδές (15%)

Δημοσιεύσεις (15%)

Διδακτική εμπειρία (15%)

Ερευνητικό έργο (10%)

Επαγγελματικό έργο (10%)

Αναγνώριση (10%)

τελική βαθμολογία

34/24-01-2022

25

15

7

4

2

10

6

69

54/27-01-2022

25

15

4

2

3

10

2

61

32/24-01-2022

12,5

7,5

3

3

0

10

2

38

50/27-01-2022

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

     

36/25-01-2022

25

15

12

1

1

10

2

66

52/27-01-2022

13

7,5

2

2

0

10

3

37,5

53/27-01-2022

7,5

5

0

0

9

10

10

41,5

35/24-01-2022

23

13

4

5

7

10

2

64

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η ανάθεση γίνεται στον/στην υποψήφιο/α με τον αρ. πρωτοκόλλου υποψηφιότητας 34/24-01-2022.

Η σειρά κατάταξης των υπόλοιπων υποψηφίων διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους στον ανωτέρω πίνακα

 

3.                   ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Αρ. πρωτοκόλλου Υποψηφίων

Συνάφεια (25%)

Σπουδές (15%)

Δημοσιεύσεις (15%)

Διδακτική εμπειρία (15%)

Ερευνητικό έργο (10%)

Επαγγελματικό έργο (10%)

Αναγνώριση (10%)

τελική βαθμολογία

43/25-01-2022

20

9

9

4

7

10

4

63

51/27-01-2022

20

9

3

5

2

10

10

59

44/25-01-2022

15

5

6

0

3

10

7

46

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η ανάθεση γίνεται στον/στην υποψήφιο/α με τον αρ. πρωτοκόλλου υποψηφιότητας 43/25-01-2022.

Η σειρά κατάταξης των υπόλοιπων υποψηφίων διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους στον ανωτέρω πίνακα

 

4.                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δεν έγινε επιλογή υποψηφίου καθώς θα διδαχθεί από μέλος ΔΕΠ του Π.Θ.

 

5.                   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ86 ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ. πρωτοκόλλου Υποψηφίων

Συνάφεια (25%)

Σπουδές (15%)

Δημοσιεύσεις (15%)

Διδακτική εμπειρία (15%)

Ερευνητικό έργο (10%)

Επαγγελματικό έργο (10%)

Αναγνώριση (10%)

τελική βαθμολογία

37/25-01-2022

25

15

6

8

6

10

4

74

36/25-01-2022

25

15

12

3

3

10

2

70

54/27-01-2022

25

15

6

3

4

10

4

67

49/27-01-2022

12,5

7,5

4

3

3

10

0

40

52/27-01-2022

12,5

7,5

4

5

0

10

10

49

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η ανάθεση γίνεται στον/στην υποψήφιο/α με τον αρ. πρωτοκόλλου υποψηφιότητας 34/24-01-2022.

Η σειρά κατάταξης των υπόλοιπων υποψηφίων διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους στον ανωτέρω πίνακα

 

 6.                   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ81-85 ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ. πρωτοκόλλου Υποψηφίων

Συνάφεια (25%)

Σπουδές (15%)

Δημοσιεύσεις (15%)

Διδακτική εμπειρία (15%)

Ερευνητικό έργο (10%)

Επαγγελματικό έργο (10%)

Αναγνώριση (10%)

τελική βαθμολογία

34/24-01-2022

15

10

3

4

3

10

10

55

50/27-01-2022

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

49/27-01-2022

15

10

3

3

3

10

0

44

52/27-01-2022

15

10

3

3

3

10

3

47

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η ανάθεση γίνεται στον/στην υποψήφιο/α με τον αρ. πρωτοκόλλου υποψηφιότητας 34/24-01-2022.

Η σειρά κατάταξης των υπόλοιπων υποψηφίων διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους στον ανωτέρω πίνακα

 

Εξεταστική Περίοδος Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
2022-02-13

Το Πρόγραμμα της Εξεταστικής περιόδου για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 21.02.2022 έως την Παρασκευή 25.02.2022 και είναι το παρακάτω:

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Αίθουσες του κτηρίου Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

21/02/2022

ΤΡΙΤΗ

22/02/2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

23/02/2022

ΠΕΜΠΤΗ

24/02/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25/02/2022

Γενική Παιδαγωγική

 

 

 

 

  18:00–20:00

ΑΜΦ

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

14:00–16:00

,Α1

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης

 

  12:00– 14:00

ΑΜΦ

 

 

 

Γνωστική Ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη

 

 

 

 

 

18:00–20:00

Β2

           
           
           
           
           
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
2021-10-20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Ευχαριστούμε θερμά τη Δημοτική αρχή Βόλου για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για την τοποθέτηση διαγράμμισης διάβασης πεζών στην οδό Σέκερη μεταξύ των κτηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίο Άρεως.

Η ασφαλής διάβαση των φοιτητών μεταξύ των κτηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής είναι υψίστης σημασίας και ευελπιστούμε για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τη συνέχιση της καλής συνεργασίας με το Δήμο Βόλου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για θέσεις Ακαδημαικών Υποτρόφων σε μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στην Πολυτεχνική Σχολή
2021-10-12

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην 128η /07-10-2021 Συνεδρίασή της, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, που ορίστηκε από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 127η /30.09.2021 Συνεδρίασή της, για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες μαθημάτων του Προγράμματος απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής,  για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με βάση τα μαθήματα  είναι τα εξής :

 1. Γενική Παιδαγωγική

Επιλογή του Υποψηφίου με Αρ. Πρωτ. Αίτησης 379/28-09-2021

         2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Επιλογή του Υποψηφίου με Αρ. Πρωτ. Αίτησης 384/30-09-2021

       3. Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης

Το μάθημα θα διδαχθεί από μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

       4. Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Επιλογή του Υποψηφίου με Αρ. Πρωτ. Αίτησης 400/04-10-2021

       5. Πρακτική άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων ΠΕ86 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιλογή του Υποψηφίου με Αρ. Πρωτ. Αίτησης 379/28-09-2021

        6.  Πρακτική άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων ΠΕ81-85 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επιλογή του Υποψηφίου με Αρ. Πρωτ. Αίτησης 384/30-09-2021

Οδηγίες για την επανέναρξη της σδια ζώσης διδασκαλίας
2021-10-11

 

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής  χαιρετίζει την απόφαση για επάνοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κανονικότητα, με φυσική́ παρουσία των συμμετεχόντων. Η επιστροφή́ στη διά ζώσης εκπαίδευση συνιστά́ την πρώτη προτεραιότητα και επιδίωξη όλων, καθώς δεν νοείται πλήρης ακαδημαϊκή ζωή και δράση εξ αποστάσεως.

Για το λόγο αυτό θα ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος της επιστροφής στην διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Κ.Υ.Α. 119847/ΓΔ6/23.9.2021, Β ́ 4406).

Με βάση όσα προβλέπονται στην ως άνω Κ.Υ.Α, και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5:

 • Τα πρόσωπα που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη του μονοδοσικού.

β) Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη μία δόση, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19.

γ) Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό κι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου.

δ) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με μοριακό τεστ είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, το οποίο διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως.

 • Η είσοδος, και παραμονή εντός του κτηρίου του Πανεπιστημίου καθώς και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται με τη χρήση προστατευτικής μάσκας κατάλληλων προδιαγραφών.
 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική, επίσης, και στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου όταν παρατηρείται συνωστισμός.

Με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που εγκυμονεί η επιστροφή και ο συγχρωτισμός όλων εντός των κτηρίων του Ιδρύματος, η Κοσμητεία ενημερώνει ότι: 

 • Η είσοδος στις εγκαταστάσεις του χώρου των τεσσάρων Τμημάτων (ΤΜΧΠΠΑ, ΤΜΜ, ΤΠΜ & ΤΑΜ) της Σχολής θα πραγματοποιείται από́ δυο διακριτές εισόδους κτηρίων για το εκπαιδευτικό - διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές/τριες (από την κεντρική είσοδο του κτηρίου Χωροταξίας και την κεντρική είσοδο του κτηρίου του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών) και μία (1) διακριτή είσοδο για τους κατόχους οχημάτων που θέλουν να σταθμέσουν στον χώρο παργκινγκ της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Οι παραπάνω είσοδοι θα κλείνουν στις 20:00 εκτός από την πόρτα του εξωτερικού χώρου (είσοδος πάρκινγκ) όπισθεν του κτηρίου Χωροταξίας, που θα κλείνει στις 23:00. Οι εσωτερικές είσοδοι στα κτήρια των τμημάτων θα παραμένουν ανοικτές και μετά τις 20:00 και θα κλείνουν ανά τμήμα ως εξής:

        ΤΜΧΠΠΑ 22:30

          ΤΑΜ 23:00

         ΤΜΜ 22:00

          ΤΠΜ 22:30

 • Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θα διατίθεται μόνο η παραπάνω εξωτερική διακριτή είσοδος για την προσέλευση μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Πολυτεχνικής Σχολής (δηλ. η πόρτα του εξωτερικού χώρου (είσοδος πάρκινγκ) όπισθεν του κτηρίου Χωροταξίας)
 • Η είσοδος στις εγκαταστάσεις του ΤΗΜΜΥ θα πραγματοποιείται από μία (1) διακριτή είσοδο στο ισόγειο του κτηρίου.
 • Ο έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι υγειονομικοί ελεγκτές που θα στελεχώνουν τα σημεία ελέγχου θα έχουν πλήρη αρμοδιότητα να μην επιτρέπουν την είσοδο σε οποιονδήποτε δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις.
 • Οι χώροι διδασκαλίας (αίθουσες και αμφιθέατρα) θα ξεκλειδώνονται το πρωί από τους φύλακες και θα κλειδώνονται το βράδυ από τους ίδιους.
 • Για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των χώρων διδασκαλίας, αγοράστηκαν και τοποθετούνται καθαριστές/απολυμαντές αέρα, ώστε να μειωθεί το μικροβιακό, ιικό και άλλο επιβλαβές φορτίο του αέρα.
 • Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα παράθυρα των αιθουσών ή των αμφιθεάτρων θα παραμένουν ανοιχτά ώστε να αερίζεται ο χώρος επαρκώς.
 • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια διαλείμματος, ώστε να μειώνεται ο συνωστισμός κατά την έξοδο και είσοδο από/στον χώρο εκπαίδευσης.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών/ροφημάτων εντός των χώρων που διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο χώρος θα παραμένει κενός για τουλάχιστον μισή ώρα πριν την επόμενη χρήση του, προκειμένου να αεριστεί επαρκώς. Οι διδάσκοντες οφείλουν, πριν από την αποχώρησή τους από την αίθουσα, να βεβαιώνονται ότι έχουν αποχωρήσει οι φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αποχωρούν σταδιακά και με ευταξία ώστε να μην συνωστίζονται στην έξοδο της αίθουσας ή του αμφιθεάτρου ή του εργαστηρίου και, στη συνέχεια, εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες θα εξέρχονται του κτηρίου είτε για να αναμένουν στον προαύλιο χώρο μέχρι την ώρα έναρξης του επόμενου μαθήματος, είτε για να αποχωρήσουν οριστικά. Εάν επιστρέψουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, θα επανελέγχονται.
 • Γίνεται ισχυρή σύσταση να αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός εντός του κτηρίου.
 • Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να μην κάνουν χρήση των ανελκυστήρων. Η δε χρήση των   κλιμάκων, θα πρέπει να γίνεται με ευταξία ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
 • Οι χώροι εκπαίδευσης θα καθαρίζονται / απολυμαίνονται πέραν του συνήθους.
 • Οι κοινόχρηστοι χώροι του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα τα WC, θα τυγχάνουν ιδιαίτερα συχνού καθαρισμού.
 • Στον κεντρικό ιστότοπο της Σχολής αλλά και κάθε τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής θα αναρτηθούν οδηγίες σχετικές με τον τρόπο προσέλευσης των φοιτητών (είσοδος, παραμονή, δράση, έξοδος, κατάλληλα πιστοποιητικά κ.λπ.), καθώς και το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος το οποίο έχει εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
 • Εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή το κοινό θα καταλαμβάνει έως το 80% του χώρου και οι συμμετέχοντες θα πρέπει αποκλειστικά να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

 

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκτός από τα παραπάνω απαραίτητα μέτρα, καλεί όλα τα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας να συμβαδίσουν μέσα από το πνεύμα της  συνεννόησης, της συναίνεσης και της αλληλεγγύης ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι υγειονομικοί κίνδυνοι και να διαφυλαχθούν οι συνθήκες κανονικής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Συνημμένα: Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο 2021 για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο Π.Θ.

http://www.prd.uth.gr/health-protocol_uth-21/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Για το χρονικό διάστημα από 01-9-2021 έως 31-8-2024
2021-05-27

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η

Κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς

Αρ. Πρωτ.: 219 Βόλος,

27/05/2021

Προς : Τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοιν.: Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Πρόεδροι Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής

Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για το χρονικό διάστημα από 01-9-2021 έως 31-8-2024

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α΄114)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020(ΦΕΚ Α΄111)

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2481/Β’/22-6-2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι. των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3255/15- 09-2017, τ.Β’), «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ , κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/201».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α ́/3-8-2018).

6. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα λήγει στις 31-8-2021

7. Το αριθμ. ΦΕΚ 395/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./11-7-18 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ.13672/18/ΓΠ/3-7-18 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί εκλογής Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και την αρ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.09.2014 απόφαση.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για θητεία τριών (3) ετών (από 1-9-2021 έως 31-8-2024).

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ότι οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

3. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.

4. Σε περίπτωση που τυχόν χρειασθεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και τη Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 (ώρα 14:00) ως ακολούθως:

 • Αυτοπροσώπως (ώρες: 10:00 –14:00)
 • Μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (ώρες: 10:00 –14:00)
 • Ηλεκτρονικά (dean_eng@uth.gr)
 • Επιστολικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Π.Θ., κτίριο ΤΜΧΠΠΑ, 2ος όροφος, Πεδίο Άρεως 38334, Βόλος» (ημερ. αποστ. ταχυδρομείου)

Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας αποστέλλεται και πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή, φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής ή Διαβατηρίου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι: «Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας και δεν τελών σε αναστολή καθηκόντων».

6. Υποψηφιότητες. - Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές της οικείας Σχολής, πλήρους απασχόλησης, που έχουν υπόλοιπο υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) ετών και πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι, μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.

- Ο/Η Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 7. Διενέργεια εκλογών.

- Ο/Η Κοσμήτορας εκλέγεται από το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων, το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μονίμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, βάσει των οποίων διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

- Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη του/της Κοσμήτορα είναι η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Η Κ.Ε.Ε., αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν συντρέχουν, στο πρόσωπο των υποψηφίων, κωλύματα εκλογιμότητας. Ανακηρύσσει τους υποψηφίους για το αξίωμα του Κοσμήτορα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη συγκρότησή της, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής.

- Τα μέλη της Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν το τελικό πρακτικό εκλογής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

8. Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής και να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

*(υπογραφή)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Σχολής

Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας

Εσωτερική διανομή: -

Γραφείο Πρυτανείας -

Γραμματεία Συγκλήτου

- Γ.Δ.Δ.Υ.

- Διεύθυνση Διοικητικού

- Τμήμα Προσωπικού

- Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

- Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

- Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

- Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών - Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2024

Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ιδιότητα:

Μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Βαθμίδα:

Τόπος γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Τηλέφωνο Γραφείου:

Κινητό Τηλέφωνο:

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail):

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις: 1. του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/04.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/ Α/12.06.2020) και ισχύει 2. της με Α.Π. 219/27.05.2021 «Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, με τριετή θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2024». Με την παρούσα αίτησή μου επ ι συνάπτω:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου της Αστυνομικής μου Ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. Βόλος, / /2021 Ο Δηλών/ Η Δηλούσα (υπογραφή)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας για την εκλογή μου στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2024 και δεν τελώ σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων μου.

Ημερομηνία:……./……./2021

Ο Δηλών/Η Δηλούσα (Υπογραφή)

Απόφαση Κοσμητείας για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
2021-03-04

121η/04.03.2021 Συνεδρίαση Κοσμητείας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ομόφωνη Απόφαση

 

Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε την χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου που ανατρέπει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το γεγονός αυτό μας αναγκάζει να εξετάσουμε όλους τους εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης με βάση τα νέα δεδομένα

Απόφαση Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής σχετικά με τη διέλευση Αστικού λεωφορείου εντός των εγκαταστέσεων της Σχολής.
2019-09-30

Απόφαση της Κοσμητείας

 

Με το υπ’ αριθμ. 850/28.08.2019 έγγραφο του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γ. Παπαϊωάννου κοινοποιήθηκε στην Κοσμητεία (με το από 02.09.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα)  η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 23ης Αυγούστου 2019 με την οποία εγκρίνεται η διέλευση και η στάση αστικών λεωφορείων μέσα από τον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πεδίον του ‘Άρεως.

Το θέμα συζητήθηκε στην 105η συνεδρίαση της Κοσμητείας, την 26 Σεπτεμβρίου 2019, όπου και προσκλήθηκαν και κατέθεσαν την άποψή τους ο καθηγητής Πολιτικής των Υποδομών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Π. Σκάγιαννης ως συντονιστής του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πολυτεχνικής Σχολής (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο στην υπ’ αριθμ. 196/11-6-2018 συνεδρίασή της), ο  Καθηγητής Οδοποιίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Ν. Ηλιού (ειδικός σε ζητήματα Διαχείρισης Συγκοινωνιακών Έργων και Οδικής Ασφάλειας) και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Συστημάτων Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κα  Ε. Ναθαναήλ.

Μετά την συζήτηση που ακολούθησε, η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα ότι:

 1. Η ενίσχυση της σύνδεσης με Δημόσια Μέσα Μεταφοράς του συγκροτήματος του Πεδίου του Άρεως με την υπόλοιπη πόλη είναι σημαντικός παράγοντας για την βελτίωση της ήδη επαρκούς προσβασιμότητάς του. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με μείωση του κόστους μετακίνησης  αλλά και με την αύξηση της συχνότητας διέλευσης των οχημάτων γενικά από όλα τα σημεία της πόλης.
 2. Συγκεκριμένα, ως προς τον χώρο του Πεδίου του Άρεως θεωρεί ότι το μέγεθος του χώρου δεν απαιτεί διέλευση από το εσωτερικό του. Η απόσταση των 100 μέτρων του συγκροτήματος από τον τερματικό σταθμό των αστικών λεωφορείων είναι μικρή και δεν αιτιολογεί τέτοιας κλίμακας παρέμβαση. Η διέλευση του λεωφορείου μέσα από τον υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος ενδεχομένως εγκυμονεί κινδύνους οδικής ασφάλειας αφού θα κινείται σε επαφή με τον υπάρχοντα ποδηλατοδρόμο και τους χώρους στάθμευσης. Σε κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει μέσω της οδού Σέκερη.
 3. Αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση του χώρου και της κυκλοφορίας σε ένα πανεπιστημιακό συγκρότημα (όπως η Πολυτεχνική Σχολή), καλό είναι να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία των μελών της Πολυτεχνικής Σχολής στα εκάστοτε συγκεκριμένα αντικείμενα.

 

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση του ΤΜΧΠΠΑ για το διορισθέντα Υφυπουργό, Ομότιμο Καθηγητή κ. Δημήτρη Οικονόμου
2019-07-10

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση του ΤΜΧΠΠΑ για το διορισθέντα Υφυπουργό, Ομότιμο Καθηγητή κ. Δημήτρη Οικονόμου

Δελτίο Τύπου τελετής αναγόρευσης διδακτόρων και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των ΠΜΣ και ΠΠΣ της Πολυτεχνικής Σχολής
2019-06-18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε, ότι η τελετή αναγόρευσης διδακτόρων και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, ώρα 10:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών  Σπουδών και του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, ώρα 11:30

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, ώρα 13:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.


Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, ώρα 10:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, ώρα 12:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 

Με εκτίμηση

Ο Γραμματέας της Πολυτεχνικής Σχολής

Ισίδωρος Παππάς*

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

Ανακοίνωση Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής
2019-02-11

Με την ευκαιρία του ορισμού των μελών των Προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συναδέλφους που τις στελεχώνουν. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτελέσουν εξαιρετικό έργο τόσο ως προς την οργάνωση των σπουδών όσο και ως προς τη στελέχωση σε προσωπικό. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στα νέα Τμήματα - και ειδικότερα στα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας - και θα προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες όποτε αυτές μας ζητηθούν. Εκφράζεται δε και πάλι η ευχή, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στο μέλλον και εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις από την αρχή δημιουργίας των Τμημάτων αυτών, να προκύψει πιθανά, και πάντα μετά από αξιολόγηση, Τμήμα που θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή, θεραπεύοντας νέα, συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη Πολυτεχνική Σχολή γνωστικά αντικείμενα του χώρου της Επιστήμης των Μηχανικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Π.Θ.
2018-06-08

Την προκήρυξη θα την βρείτε εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΜΧΠΠΑ
2018-04-25

Προς:

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του ΤΜΧΠΠΑ)

 

Κοινοποίηση:

 1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Καθηγητή Γεώργιο Πετράκο

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Π.Θ.

Καθηγητή Αθανάσιο Σφουγγάρη

 1. Πρόεδρο Τμήματος του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης, Καθηγητή Αλέξιο-Μιχαήλ Δέφνερ
 2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Π.Θ.

 

Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

Κοσμήτορας

 

Τηλ.: 24210-74020/74168

fax:   24210-74284/74169

Ε-mail: dean_eng@uth.gr

             aloukas@civ.uth.gr

 

 

 

Αριθμ.Πρωτ.: 213

Βόλος,  25-04-2018

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με διετή θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2020

και

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς,

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. To Π.Δ. 240/1994 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄30-08-1994) «Μετονομασία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων». 
 3. Το  Π.Δ. 319/2001 (ΦΕΚ 217/τ.Α΄ 28-09-2001) «Μετονομασία του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης» 
 4. Την αριθμ. 13380/15/ΓΠ/12.11.2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 850/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.11.2015) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 5. Την υπ΄ αριθ. 11998/15/ΓΠ 21-07-2016 διαπιστωτική πράξη εκλογής του Προέδρου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με θητεία από 1/09/2016  έως 31/08/2018

 

 1. το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) άρθρο 15 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο και τρίτο, παρ. 8,  άρθρο 23 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και την παρ. 13 του άρθρου 84
 2. Την με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 3. Την αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση.
 4. 9.       Τις διατάξεις του αρθρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

 

 

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής (πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής)  μέχρι  την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και έως ώρα 14:30μ.μ.  με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πεδίο Άρεως, Κτήριο Χωροταξίας, 2ος Όροφος, Γραφείο Γ 17).
 • Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dean-eng@uth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
 • Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», στη διεύθυνση:

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

Πεδίο Άρεως

Τ.Κ. 38334 Βόλος

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας Καθηγητές ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος  για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Η εκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Δ/ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου Κλινικής ή Μουσείου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών μετά από πρόσκληση, να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν αντιπρόσωπό και ένα αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

 

Το σώμα των εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από: α) το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη  ομάδα  εκλεκτόρων), ορίζεται από τους εκλογικούς καταλόγους όπως καταρτίζονται και  τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο εκλογικό σώμα μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της  δεύτερης ομάδας  (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.).

Δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη ΔΕΠ που κατά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή Κ.Ε.Ε  με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, πρώτα για τους υποψήφιους Προέδρους και ακολούθως για τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους την ίδια ώρα, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος κατά την προσέλευσή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να ψηφίσουν, πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε το Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

 

Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων με την εφαρμογή του αλγορίθμου που ορίζεται στο Ν.4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, την επομένη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη  άγονη  διαδικασία  με  κάλπη  για  άλλο  λόγο  πλην  ισοψηφίας  ή  αν  δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η ανωτέρω παράγραφος.

 

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ορίζεται σε ημερολογιακά έτη με ημερομηνία έναρξης την 1η -09 -2018 και ημερομηνία λήξης της θητείας την 31η -08 -2010.

 

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν την Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 από ώρα 10:00΄ έως 13:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος) του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πεδίον Άρεως, Βόλος) προκειμένου να ψηφίσουν σε ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά,  για  την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο Νόμος, θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 από ώρα 10:00 με ώρα λήξης της ψηφοφορίας 13:00΄ στον ίδιο χώρο.

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς*

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας :

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (της) υποψηφίου (ας) κωλύματα εκλογιμότητας

 

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

Εσωτερική διανομή: Γραμματεία Τ.Μ.Χ.Π .Π.Α

 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

Υποψηφιότητας για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας& Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής

 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

του/της

 

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Πατρώνυμο:

………………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης:

………………………………………………………….

Βαθμίδα:

…………………………………………………………

Θέμα : «Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης»

 

 

 

Τόπος/Ημερομηνία

 

……………………………………..…

 

Π Ρ Ο Σ

τον Κοσμήτορα της

Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ης Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ΄αρ. 213/25-04-2018 προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Συνημμένα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.

β. Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

 

………………………………………..

 

 

 

 

                                                                                     

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1)

 

Ο-Η Όνομα:

 

Επώνυμο

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία γέννησης (2):

 

Τόπος γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τηλ:

 

Τόπος κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

Τ.Κ.:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

                                 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    .(4)

 

                                                                                                                                                                       Ημερομηνία __/__/____

                                                                                                                                                                                     Ο-Η Δηλ

 

 

 

                                                                                                                                                                                  (Υπογραφή)

 

(1)     Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

(2)     Αναγράφεται ολογράφως

(3)     «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

(4)     Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2018-04-25

Προς:

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Πολιτικών   Μηχανικών

 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του ΤΠΜ)

 

Κοινοποίηση:

 1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Καθηγητή Γεώργιο Πετράκο

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Π.Θ.

Καθηγητή Αθανάσιο Σφουγγάρη

 1. Πρόεδρο Τμήματος Πολιτικών  Μηχανικών
  Αν. Καθηγητή Βασίλειο Κανακούδη
 2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Π.Θ.

 

Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

Κοσμήτορας

 

Τηλ.: 24210-74020/74168

fax:   24210-74284/74169

Ε-mail: dean_eng@uth.gr

             aloukas@civ.uth.gr

 

 

 

Αριθμ.Πρωτ.: 212

Βόλος,  25-4-2018

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με διετή θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2020

και

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς,

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. To Π.Δ. 177/1993 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄/28-4-93) «Μετονομασία Σχολών-Ίδρυση-Οργάνωση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 
 3. Την αριθμ. 13380/15/ΓΠ/12.11.2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 850/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.11.2015) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 4. Την υπ΄ αριθ 11994/16/ΓΠ 21-07-2016 διαπιστωτική πράξη  εκλογής του Προέδρου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με θητεία από 1/09/2016  έως 31/08/2018.
 5. το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) άρθρο 15 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο και τρίτο, παρ. 8,  άρθρο 23 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και την παρ. 13 του άρθρου 84
 6. Την με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 7. Την αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. 8.       Τις διατάξεις του αρθρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

 

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Πολίτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής (πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής) μέχρι  την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και έως ώρα 14:30μ.μ. 

με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πεδίο Άρεως, Κτήριο Χωροταξίας, 2ος Όροφος, Γραφείο Γ 17).
 • Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dean-eng@uth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
 • Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», στη διεύθυνση:

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

Πεδίο Άρεως

Τ.Κ. 38334 Βόλος

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας Καθηγητές ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος  για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Η εκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Δ/ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου Κλινικής ή Μουσείου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών μετά από πρόσκληση, να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

 

Το σώμα των εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από: α) το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη  ομάδα  εκλεκτόρων), ορίζεται από τους εκλογικούς καταλόγους όπως καταρτίζονται και  τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο εκλογικό σώμα μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της  δεύτερης ομάδας  (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.).

Δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη ΔΕΠ που κατά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)  με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, πρώτα για τους υποψήφιους Προέδρους και ακολούθως για τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους την ίδια ώρα, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος κατά την προσέλευσή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να ψηφίσουν, πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε το Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

 

Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων με την εφαρμογή του αλγορίθμου που ορίζεται στο Ν.4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, την επομένη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη  άγονη  διαδικασία  με  κάλπη  για  άλλο  λόγο  πλην  ισοψηφίας  ή  αν  δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η ανωτέρω παράγραφος.

 

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ορίζεται σε ημερολογιακά έτη με ημερομηνία έναρξης την 1η -09 -2018 και ημερομηνία λήξης της θητείας την 31η -08 -2020.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 από ώρα  10:00΄ έως 13:00΄ στην αίθουσα Συνελεύσεων του κτηρίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πεδίον Άρεως,  Βόλος) προκειμένου να ψηφίσουν σε ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά,  για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο Νόμος, θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 από ώρα 10:00 με ώρα λήξης της ψηφοφορίας 13:00΄ στον ίδιο χώρο.

 

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς

 

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας :

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (της) υποψηφίου (ας) κωλύματα εκλογιμότητας

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: Γραμματεία Τ.Π.Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

Υποψηφιότητας για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

του/της

 

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Πατρώνυμο:

………………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης:

………………………………………………………….

Βαθμίδα:

…………………………………………………………

Θέμα : «Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών»

 

 

 

Τόπος/Ημερομηνία

 

……………………………………..…

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

τον Κοσμήτορα της

Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ΄αρ. 212/25-04-2018      προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 

Συνημμένα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.

β. Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

 

………………………………………..

 

 

 

                                                                                     

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1)

 

Ο-Η Όνομα:

 

Επώνυμο

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία γέννησης (2):

 

Τόπος γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τηλ:

 

Τόπος κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

Τ.Κ.:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

                                 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    .(4)

 

                                                                                                                                                                       Ημερομηνία __/__/____

                                                                                                                                                                                     Ο-Η Δηλ

 

 

 

                                                                                                                                                                                  (Υπογραφή)

 

(1)     Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

(2)     Αναγράφεται ολογράφως

(3)     «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

(4)     Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2018-04-25

Προς:

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων    Μηχανικών

 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του ΤΑΜ)

 

Κοινοποίηση:

 1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Καθηγητή Γεώργιο Πετράκο

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Π.Θ.

Καθηγητή Αθανάσιο Σφουγγάρη

 1. Πρόεδρο Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών
  Καθηγήτρια Βασιλεία Τροβά
 2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Π.Θ.

 

Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

Κοσμήτορας

 

Τηλ.: 24210-74020/74168

fax:   24210-74284/74169

Ε-mail: dean_eng@uth.gr

             aloukas@civ.uth.gr

 

 

 

Αριθμ.Πρωτ.: 211

Βόλος,  25-4-2018

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με διετή θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2020

και

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς,

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. To Π.Δ. 211/1999 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄06-09-1999) «Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 
 3. Την αριθμ. 13380/15/ΓΠ/12.11.2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 850/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.11.2015) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 4. Την υπ΄ αριθ. 11993/16/ΓΠ 21-07-2016 διαπιστωτική πράξη εκλογής της Προέδρου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με θητεία από 1/09/2016  έως 31/08/2018
 5. το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) άρθρο 15 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο και τρίτο, παρ. 8,  άρθρο 23 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και την παρ. 13 του άρθρου 84
 6. Την με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 7. Την αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. 8.       Τις διατάξεις του αρθρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση. 

 

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής (πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής)  μέχρι  την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και έως ώρα 14:30μ.μ.    με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πεδίο Άρεως, Κτήριο Χωροταξίας, 2ος Όροφος, Γραφείο Γ 17).
 • Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dean-eng@uth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
 • Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», στη διεύθυνση:

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

Πεδίο Άρεως

Τ.Κ. 38334 Βόλος

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας Καθηγητές ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος  για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Η εκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Δ/ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου Κλινικής ή Μουσείου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών μετά από πρόσκληση, να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν αντιπρόσωπό και ένα αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

 

Το σώμα των εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από: α) το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη  ομάδα  εκλεκτόρων), ορίζεται από τους εκλογικούς καταλόγους όπως καταρτίζονται και  τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο εκλογικό σώμα μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της  δεύτερης ομάδας  (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.).

Δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη ΔΕΠ που κατά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)  με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, πρώτα για τους υποψήφιους Προέδρους και ακολούθως για τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους την ίδια ώρα, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος κατά την προσέλευσή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να ψηφίσουν, πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε το Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Κ.Ε.Ε., στην οποία απευθύνονται.

Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

 

Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων με την εφαρμογή του αλγορίθμου που ορίζεται στο Ν.4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, την επομένη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη  άγονη  διαδικασία  με  κάλπη  για  άλλο  λόγο  πλην  ισοψηφίας  ή  αν  δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η ανωτέρω παράγραφος.

 

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ορίζεται σε ημερολογιακά έτη με ημερομηνία έναρξης την 1η -09 -2018 και ημερομηνία λήξης της θητείας την 31η -08 -2020.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν την Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 από ώρα  10:00΄ έως 13:00΄ στο Γραφείο του Προέδρου (Ισόγειο κτηρίου) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πεδίον Άρεως, Βόλος) προκειμένου να ψηφίσουν σε ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο Νόμος, θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 από ώρα 10:00 με ώρα λήξης της ψηφοφορίας 13:00΄ στον ίδιο χώρο.

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς

 

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας :

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (της) υποψηφίου (ας) κωλύματα εκλογιμότητας

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση

 

 

Εσωτερική διανομή: Γραμματεία Τ.Α.Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Υποψηφιότητας για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

του/της

 

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Πατρώνυμο:

………………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης:

………………………………………………………….

Βαθμίδα:

…………………………………………………………

Θέμα : «Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

 

 

 

 

Τόπος/Ημερομηνία

 

……………………………………..…

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

τον Κοσμήτορα της

Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ΄αρ. 211/25-04-2018      προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Συνημμένα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.

β. Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

 

………………………………………..

 

 

 

                                                                                     

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1)

 

Ο-Η Όνομα:

 

Επώνυμο

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία γέννησης (2):

 

Τόπος γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τηλ:

 

Τόπος κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

Τ.Κ.:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

                                 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    .(4)

 

                                                                                                                                                                       Ημερομηνία __/__/____

                                                                                                                                                                                     Ο-Η Δηλ

 

 

 

                                                                                                                                                                                  (Υπογραφή)

 

(1)     Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

(2)     Αναγράφεται ολογράφως

(3)     «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

(4)     Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ΤHMMY
2017-10-26

H Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηαχνικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι εδώ.

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ.
2017-10-20

Η Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ είναι εδώ

Φοιτητικό Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου 5X5
2017-10-17

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Γυναικείου Ποδοσφαίρου Volos 2004, διοργανώνει Φοιτητικό Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου

5 X 5, με τη συμμετοχή ομάδων, που θα συγκροτηθούν από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το τουρνουά, θα διεξαχθεί στο γήπεδο 5 X 5 ποδοσφαίρου, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017.

Δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων, μέχρι την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017, στα τηλέφωνα : 24210-74208, 694780289

Email: apapant@uth.grasvolos2004@gmail.com,

Επισυνάπτονται : Ανακοίνωση, Αφίσα

http://upload.users.uth.gr/files/soccer tournament.pdf

 

http://upload.users.uth.gr/files/Poster.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2017-07-25

Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμαρτύρονται έντονα για την κατάθεση του νομοσχεδίου που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και με τη μορφή του επείγοντος, ακολουθώντας τη συνηθισμένη τακτική προηγούμενων κυβερνήσεων.

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Πολυτεχνική Σχολή του Π.Θ. έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και έχουν εκφράσει σοβαρές διαφωνίες για σειρά σημαντικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, κατά τη φάση της διαβούλευσης του νομοσχεδίου (π.χ. ρυθμίσεις, για τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, για την εκλογή μελών διοίκησης των Α.Ε.Ι., για οικονομικά θέματα και θέματα καθημερινής διαχείρισης, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών).  Δυστυχώς, πολλές από τις προτάσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη στο κατατεθέν νομοσχέδιο.

 

Ειδικότερα, για το θέμα της αναγνώρισης των πενταετούς διάρκειας διπλωμάτων ως ενιαίων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master), το οποίο αποτελεί μακροχρόνια διεκδίκηση των Πολυτεχνικών Σχολών, και ενώ υπήρξε διαβεβαίωση για την οριστική λύση του θέματος κατά τη διάρκεια των θεσμικών συναντήσεων του Υπουργού Παιδείας με τους Κοσμήτορες των Α.Ε.Ι. κατά τη φάση της διαβούλευσης, υπήρξε σοβαρή υπαναχώρηση από το αρχικό σχέδιο, με την προσθήκη ρύθμισης που ουσιαστικά ακυρώνει την αναγνώριση, αφού αφαιρεί από τους διπλωματούχους αυτούς τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ουσιαστικά δικαιώματα κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου. Ο Υπουργός Παιδείας στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων (8 Ιουλίου 2017) δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει αλλαγή της προσθήκης αυτής. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε δημιουργώντας ζήτημα αξιοπιστίας των όρων με τους οποίους γίνεται ο διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Πανεπιστημίων. Καλούμε, λοιπόν, τον Υπουργό Παιδείας, έστω και την τελευταία στιγμή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή να σεβαστεί τη δέσμευσή του και να προβεί σε αλλαγή της προσθήκης.

 

 

 

Φοιτητικός Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο Πεδίον Άρεως
2015-05-14

Με στόχο τη διευκόλυνση της στάθμευσης και κυκλοφορίας ποδηλάτων και την καλύτερη αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός με αντικείμενο το σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων (BicycleRacks).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προτάσεων με την υποχρέωση δημιουργίας διατμηματικών ομάδων (τουλάχιστον από δυο τμήματα).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν νέες, ευρηματικές και υλοποιήσιμες λύσεις για την στάθμευση των ποδηλάτων στο περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Την οργάνωση του διαγωνισμού αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

Πρόγραμμα
19 Μαρτίου: Ανακοίνωση του Διαγωνισμού
23-30 Μαρτίου: Υποβολή ερωτήσεων στην διεύθυνση archweb -at- uth.gr
6 Απριλίου: Δημοσίευση Απαντήσεων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
14 Μαΐου: Υποβολή προτάσεων (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
21 Μαΐου: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και εκτυπωμένη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον Βόλο αυτοπροσώπως ή θα σταλούν ταχυδρομικά. Και στις δύο περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, 12:00 το μεσημέρι. Καθυστερημένες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού ανατρέξτε στη σχετική προκήρυξη.

Για την πρόταση χωροθέτησης χρησιμοποιήστε το υπόβαθρο του Πεδίου Άρεως.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει, μαζί με την πρότασή σας, να παραδώσετε σε κλειστό φάκελο Α4 το συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής.

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν

Ερ. Πόσες θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων να υπολογιστούν;
Απ. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης δεν είναι δεσμευτικός, αλλά ενδεικτικά μπορείτε να υπολογίσετε 50 θέσεις στάθμευσης ανά Τμήμα.

Ερ. Θα πρέπει όλες οι θέσεις σταθμεύσεις ποδηλάτων να έχουν πρίζα;
Απ. Όχι όλες.

Ερ. Θα μπορούσαν οι θέσεις σταθμεύσεις να χωροθετηθούν και στους χώρους πρασίνου; Απ. Όχι, μόνο σε σκληρά δάπεδα.

Ερ. Απαιτείται σκίαστρο;
Απ. Δεν είναι απαραίτητο.

Ερ. Μπορούν να τοποθετηθούν θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και εκτός Πολυτεχνικής στα πεζοδρόμια;
Απ. Ναι.

Ερ. Επιτρέπεται ομάδα φοιτητών που να ανήκουν όλοι στο ίδιο τμήμα;
Απ. Όχι

 

Car Pooling
2014-05-21

η Πολυτεχνική Σχολή έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει την πλατφόρμα UthPool. Πρόκειται για ένα σύστημα car pooling που χρησιμοποιείται διεθνώς σε μεγάλη κλίμακα, το οποίο κατασκευάστηκε προκειμένου να καταστήσει τις μετακινήσεις μας πιο ευχάριστες.

Η συμμετοχή στο σύστημα προορίζεται μόνο για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Π.Θ., και σας καλούμε να την αγκαλιάσετε και να τη χρησιμοποιήσετε όσο περισσότερο γίνεται, όπως και να στείλετε σχόλιά σας στη διαχείριση του συστήματος για να εφαρμοστούν τυχόν βελτιώσεις.

Καλά και ευχάριστα ταξίδια!

Παντελής Σκάγιαννης
Κοσμήτορας Π.Σ. Π.Θ.

Συλλογή υπογραφών κατά του υπερδιπλάσιου αριθμού εισακτέων στην Πολυτεχνική Σχολή
2013-03-27

Στη σελίδα http://www.ipetitions.com/petition/eisakteoi-polytechnikis-uth απευθύνουμε έκκληση προς τον Υπουργό Παιδείας και την πολιτική ηγεσία να δεχτεί τους αριθμούς των εισακτέων φοιτητών που έχουν προτείνει τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και να θέσουν τέρμα στον παραλογισμό του υπερδιπλασιασμού των εισακτέων που προτείνεται από το «Σχέδιο Αθηνά».

Ανακοίνωση για τον αριθμό των εισακτέων που προβλέπει το Σχέδιο Αθηνά
2013-03-08

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό της για τον αριθμό των εισακτέων που προβλέπει το Σχέδιο Αθηνά.

Οι προτεινόμενοι αριθμοί εισακτέων έχουν ως εξής:

  • Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά, προτείνεται να δεχτεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 100 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 80 και σε παλαιότερα έτη ο αριθμός των εισακτέων ήταν 60. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 24 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προτείνεται να δεχτεί 200 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 110 και σε παλαιότερα έτη 50. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 18 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, προτείνεται να δεχτεί 150 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 70 και σε παλαιότερα έτη 50 και 45. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 19 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων προτείνεται να δεχτεί 200, ενώ το τρέχον έτος έχει 110 και σε παλαιότερα έτη 70. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών ομοίως προτείνεται να δεχτεί 200 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 100 και σε παλαιότερα έτη 60 φοιτητές. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.

Θα πρέπει αν σημειωθεί πώς ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών επιβαρύνεται ετησίως με ένα ποσοστό περίπου 24% που αφορά σε φοιτητές ειδικών κατηγοριών (π.χ. εισακτέους από κατατακτήριες, αποφοίτους εσπερινών λυκείων, αποφοίτους λυκείων εκ Κύπρου κλπ). Το αποτέλεσμα είναι ο πραγματικός αριθμός των εισακτέων να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον
οριζόμενο σε κάθε περίπτωση τυπικό αριθμό εισακτέων.

Δεδομένου ότι:
α) οι υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, εξοπλισμός κλπ) είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό ανεπαρκείς και η Σχολή μας σε ανθρώπινο δυναμικό (διδάσκοντες και βοηθητικό προσωπικό) είναι ήδη υποστελεχωμένη, και 

β) η φύση σπουδών μίας Πολυτεχνικής Σχολής εμπεριέχει μαθήματα τα οποία απαιτούν μικρές αναλογίες διδασκόντων/διδασκομένων και σχετικά μικρό απόλυτο αριθμό φοιτητών προκειμένου να γίνεται σε βάθος ποιοτική διδασκαλία,
η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (θέματα, εργασίες, στούντιο, projects, μη μετωπική διδασκαλία, ομάδες εργασιών και συζήτησης κλπ) καθίσταται άκρως προβληματική και το επίπεδο σπουδών κινδυνεύει με κατάρρευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ίδιος αριθμός εισακτέων προβλέπεται και για τα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, για τα περισσότερα των οποίων οι υποδομές έχουν ιστορία και σημαντική επάρκεια, το δε ανθρώπινο δυναμικό είναι πολυπληθέστερο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τα σοβαρότατα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στην αγορά εργασίας, καλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν σοβαρά τον αριθμό των εισακτέων στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναλογική ισοτιμία ως προς τους πόρους (προσωπικό, υποδομές, κλπ) με τα άλλα πολυτεχνικά τμήματα της χώρας (και με τήρηση κατά ειδικότητα μιας όμοιας αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων) και να συναινέσουν στους πολύ μικρότερους αριθμούς που θα προτείνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο στο Υπουργείο μέχρι την προθεσμία που ετέθη για τις 12 Μαρτίου.

Βόλος, 6 Μαρτίου 2013

Νικόλαος Ηλιού
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Μποζάνης
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Θεολόγος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παναγιώτης Τσιακάρας
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Όλγα Χριστοπούλου
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Παντολέων Σκάγιαννης
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χορήγηση δέκα υποτροφιών για μεταπτυχιακές Σπουδές από το Κρατικό Ινστιτούτο MASDAR στα Η.Α.Ε.
2012-06-08

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.masdar.ac.ae

Ετήσιος διαγωνισμός διδακτορικών διατριβών της Επιτροπής των Περιφερειών για το 2012 – «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
2012-05-15

Ο πλήρης κανονισμός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών www.cor.europa.eu

Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού
2012-04-20

Για 22η  φορά προκηρύσσεται φέτος από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην του Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ.
Για το 2012, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον κύκλο των Θετικών Επιστημών.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής προτάσεων έχει ορισθεί η 20η Απριλίου 2012.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Γραμματεία Βραβείου Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού
Καλλιρόη Μαυραντώνη
Τηλ.: 2810 391509
E-mail: kalliroi@admin.forth.gr 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.forth.gr