Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή
photo photo photo

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος αντιλαμβάνεται ότι ο σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει υψηλής στάθμης εκπαίδευση στην επιστήμη της Μηχανολογίας, να παράγει νέα πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία μέσω θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας και να μεταφέρει την παραγόμενη τεχνογνωσία προς όφελος της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Ο κύριος στόχος ή, καλύτερα, το όραμα του Τμήματος είναι να γίνει ένα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη και σύγχρονη εκπαίδευση που παρέχει, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, παιδεία, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, σε συνδυασμό με τη γνώση και την τεχνογνωσία αιχμής που παράγει, την ευδιάκριτη επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του και, τέλος, την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της. 

Πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται, παρά τη δραματική μείωση πόρων και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και χώρων, χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες του διδακτικού και του λοιπού προσωπικού. Ασφαλώς,  υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα πιστεύουμε ότι:
Ο στόχος της παροχής άριστης και σύγχρονης εκπαίδευσης επιτυγχάνεται με τη διαρκή αξιολόγηση και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και επιστημονικές εξελίξεις, περιλαμβάνοντας δράσεις όπως:  ενίσχυση του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών, ένταξη μελετών περιπτώσεων στα μαθήματα, εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, υποστήριξη μαθημάτων μέσω ανάπτυξης λειτουργικών ιστοσελίδων με εκπαιδευτικό υλικό, πολλαπλά συγγράμματα, πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία και διδασκαλία, ανάπτυξη δομών ποιοτικού ελέγχου και αυτο-αξιολόγησης, ενθάρρυνση εκπόνησης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών σε συνεργασία με τη Βιομηχανία και  πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Βιομηχανία. Παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου είναι οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες διδασκαλίες, πειραματικές διατάξεις και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς σκοπούς) και σε προσωπικό τεχνικής υποστήριξης των εργαστηρίων. 

Ο στόχος της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, της παιδείας και του ακαδημαϊκού επαγγελματικού ήθους των αποφοίτων, επιτυγχάνεται με την προσήλωση του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε αξίες, όπως στις δημοκρατικές αρχές και αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας, στην αξιοκρατία και το ακαδημαϊκό ήθος, στην ακαδημαϊκή αριστεία και δημιουργικότητα, στην εργατικότητα του προσωπικού, στη συμμετοχή των φοιτητών στις ερευνητικές δραστηριότητες, στην προαγωγή της καλής δημόσιας εικόνας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην ενεργή συμμετοχή στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. 

Ο στόχος για την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην Κοινωνία επιτυγχάνεται κυρίως με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και των επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ., κατά την τελευταία δεκαετία, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σε περισσότερα από 100 ανταγωνιστικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερο από € 7 εκ. ευρώ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην προετοιμασία Μηχανολόγων Μηχανικών με υψηλή τεχνική κατάρτιση, ικανών να προάγουν την επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού και των ποικίλων εφαρμογών της. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να μελετούν, να κατανοούν και να επιλύουν επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα σε όλες της περιοχές της μηχανολογίες, να προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, να συνεισφέρουν στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και της διεθνούς κοινότητας, αλλά και να διεξάγουν έρευνα για καινοτόμες διεργασίες, κατασκευές, συσκευές και προϊόντα και να συνδέουν την έρευνα αυτή με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Συγχρόνως, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει στη δημιουργία ολοκληρωμένων και συνειδητών πολιτών καθώς και στην καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων όπως της ικανότητας επικοινωνίας, αυτόνομης πρόσβασης στη γνώση, δυνατότητας συνεργασιών με άλλες ειδικότητες και διοίκησης προσωπικού και έργων.


Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήματος: www.mie.uth.gr

Διεύθυνση Τμήματος: Πεδίον Άρεως, Τ.Κ.383 34, Βόλος,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 74007, 74010, 74011, 74061