Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

Κοσμητεία

(άρθρο 10 Ν1268/82)

Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.

 

Αρμοδιότητες Κοσμητείας
(άρθρο 20 παρ., 1α Ν3549/07)

Η Κοσμητεία:
i) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή,
ii) εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων,
iii) επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων ΔΕΠ και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο,
iv) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας καθώς και την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του ΕΤΕΠ στα Εργαστήρια της Σχολής.

 

Αρμοδιότητες Κοσμήτορα

Ο Κοσμήτορας:
i) συγκαλεί τη Γ.Σ. Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της,
ii) συντονίζει τα κοινά μαθήματα των Τμημάτων,
iii) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,
iv) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. Σχολής και της Κοσμητείας,
v) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

 

Κοσμήτορες

11.07.2018 - σήμερα: Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης (Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)


24.11.2015 - 10.07.2018: Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς (Τμ. Πολιτικών Μηχανικών)
01.09.2011 - 23.11.2015: Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης (Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
01.09.2007 - 31.08.2011: Καθηγητής Ζήσης Κοτιώνης (Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
26.02.2004 - 31.08.2007: Καθηγητής Νικόλαος Αράβας (Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών)

 

Συμβούλιο Κοσμητείας

Κοσμήτορας Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης

Μέλη

Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Καθηγήτρια Βασιλεία Τροβά
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθηγητής Ελευθέριος Τσουκαλάς
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Σαπουνάκης 
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παντελής 
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Καθηγητής Ευρυπίδης Μυστακίδης 
Εκπρόσωπος φοιτητών της Σχολής: Δεν έχει οριστεί

 

Οικονομικά Κοσμητείας

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 2η/30-11-2004 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να τοποθετείται στον κωδικό της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής το ποσό των 10.000 ευρώ για το κάθε ακαδημαϊκό έτος, το οποίο θα προέρχεται από ισόποση συνεισφορά 2.000 ευρώ από τους αντίστοιχους λογαριασμούς ΤΣΜΕΔΕ των Πέντε Τμημάτων της Σχολής.