Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

Επαγγελματικά Θέματα Μηχανικών

Ισοδυναμία διπλώματος με πτυχίο Master

Στην 17η/10-7-2009 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου αποφασίστηκε η ρητή αναγραφή της ισοδυναμίας του διπλώματος πενταετούς φοίτησης, με εξαμηνιαία διπλωματική εργασία, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το πτυχίο Master σε ανάλογο Πιστοποιητικό και στο Παράρτημα Διπλώματος. Η έκδοση τόσο του Πιστοποιητικού όσο και του Παραρτήματος Διπλώματος ξεκίνησε από τις ορκωμοσίες των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιουλίου 2009. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ΥΠΕΠΘ θα δεχτεί τελικά την ανάλογη νομοθετική ρύθμιση. Για ό,τι νεώτερο θα σας ενημερώσουμε.

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού (αρχείο .doc)

Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος (gr) (αρχείο .doc)

Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος (en) (αρχείο .doc)

 

Σχέδιο νόμου

Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΠΘ «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»